Quảng Nam điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tây Khương, phạm vi sử dụng đất ban đầu khoảng 3,53 ha, giảm xuống 3,34 ha.

13 2

Tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tây Khương (thị trấn Nam Phước và xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên).

Theo đó, phạm vi sử dụng đất dự án được điều chỉnh còn khoảng 3,34 ha. Cơ cấu sử dụng đất của dự án với đất công trình công cộng là 4.345 m2; đất ở là 112 lô với diện tích 12.259 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.540 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật, bãi xe là 15.212 m2

Đối với 112 lô đất ở, diện tích 12.259 m2, nhà đầu tư có trách nhiệm xây dựng nhà ở tại 25 lô; với tổng diện tích đất ở bắt buộc xây dựng nhà ở là 2.561 m2. Ngoài ra, dành 15 lô để bố trí tái định cư tại chỗ cho người dân và 4 lô để bàn giao lại cho địa phương để bố trí tái định cư cho các dự án khác trên địa bàn.

Ngoài ra, Quảng Nam cũng điều chỉnh nội dung Thông tin về Nhà đầu tư thực hiện dự án. Theo đó, nhà đầu tư thứ nhất là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển Quảng Nam; nhà đầu tư thứ hai là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tây Khương được Quảng Nam chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 05/11/2021, với phạm vi sử dụng đất của dự án này là khoảng 3,53 ha.

Tại Quyết định số 996/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND huyện Duy Xuyên phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch Khu dân cư Tây Khương thì tổng diện tích đất quy hoạch là 3,53 ha.

Trong đó  đất công trình công cộng là 4.266 m2; đất ở chia lô liền kề là 13.612 m2; đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.127 m2, đường giao thông, mương kỹ thuật là 16.264 m2.

Ngày 4/8/2022, UBND huyện Duy Xuyên ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và ban hành Quy định quản lý kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) Khu dân cư Tây Khương.

Theo đó tổng diện tích quy hoạch sau điều chỉnh là 3,34 ha. Cơ cấu sử dụng đất sau điều chỉnh thì đất công trình công cộng là 1.316 m2; Đất thương mại dịch vụ là 2.541 m2; Đất ở chia lô liền kề là 12.740 m2; Đất công viên cây xanh, thảm cỏ là 1.293 m2; đường giao thông, mương kỹ thuật là 15.466 m2.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam sau đó đã có văn bản đề nghị UBND Tỉnh chỉ đạo huyện Duy Xuyên điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án Khu dân cư Tây Khương đảm bảo các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Theo Sở này, việc điều chỉnh đất công trình công cộng của dự án giảm 2.950 m2 (từ 4.266m2 giảm xuống còn 1.316 m2); diện tích đất thương mại dịch vụ tăng lên 2.541 m2 là không phù hợp với quy định tại khoản 7 Điều 2 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh về kỳ họp thứ mười một, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2015.

Nguồn: baodautu.vn

All in one