Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình có quy mô sử dụng đất 333,4 ha, được triển khai tại xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Phối cảnh dự án
Phối cảnh một khu công nghiệp lớn đang triển khai tại Thái Bình.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Báo cáo số 6703/BC – BKHĐT gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp VSIP Thái Bình.

Đây là Dự án do Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore là nhà đầu tư; tổ chức kinh tế thực hiện dự án dự kiến là Công ty TNHH VSIP Thái Bình.

Tại Báo cáo số 6703, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về một số nội dung thẩm định, trong đó có nội dung thẩm định về sự phù hợp của Dự án với quy hoạch sử dụng đất.

Trên cơ sở các nội dung thẩm định được Thủ tướng chấp thuận, căn cứ hồ sơ dự án, ý kiến thẩm định của 8 bộ, UBND tỉnh Thái Bình, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá hồ sơ Dự án đủ điều kiện trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư, khoản 5 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP, Điều 9 và khoản 1 Điều 10 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng xem xét việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án theo các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư, khoản 7 Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP.

Cụ thể, tên Dự án là Khu công nghiệp VSIP Thái Bình với mục tiêu đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp. Địa điểm thực hiện Dự án tại 2 xã An Tân, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Dự án có quy mô sử dụng đất của là 333,4 ha, không bao gồm phần diện tích đê cửa sông Hữu Hóa, đê biển 8 (7,86 ha) và tuyến kênh hoàn trả (3,41 ha).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư phân kỳ đầu tư Dự án đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia đến năm 2025 được Thủ tướng phân bổ cho tỉnh Thái Bình tại Quyết định số 326/QĐ-TTg và các quyết định điều chỉnh (nếu có), phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Thái Bình đã được Thủ tướng phê duyệt và quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp đã được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt, trong đó lưu ý việc khai thác, sử dụng hành lang đê tuân thủ quy định của pháp luật về đê điều và ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của Dự án là 4.932,364 tỷ đồng (tương đương 211,872 triệu USD), trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 739,855 tỷ đồng (tương đương 31,781 triệu USD).

Dự án có tiến độ thực hiện không quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước bàn giao đất, cho thuê đất.

Đối với nội dung này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị giao UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện Dự án, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư đề thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Nhà đầu tư thực hiện Dự án là Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore.

Nhà đầu tư được yêu cầu đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng cam kết để thực hiện Dự án và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai; đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp.

Nhà đầu tư chỉ được thực hiện Dự án sau khi tỉnh Thái Bình được cấp có thẩm quyền bổ sung chỉ tiêu đất Khu công nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có trách nhiệm nộp một khoản tiền đề bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 134 Luật Đất đai và các nghị định liên quan.

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam Singapore phải thực hiện đầy đủ các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn có liên quan; thu hút đầu tư vào Khu công nghiệp VSIP Thái Bình theo định hướng phát triển công nghiệp vùng đồng bằng sông Hồng quy định tại Nghị quyết số 81/2023/QH15; tiến hành ký quỹ hoặc phải có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện Dự án.

UBND tỉnh Thái Bình có trách nhiệm bảo đảm tính chính xác của thông tin, số liệu báo cáo, các nội dung thẩm định theo quy định của pháp luật; sự phù hợp của Dự án với các quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, trong đó lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong báo cáo thẩm định. Thực hiện việc đổi tên Khu công nghiệp thành Khu công nghiệp VSIP Thái Bình theo đề xuất của nhà đầu tư.

UBND tỉnh Thái Bình phải chỉ đạo các cơ quan có liên quan hướng dẫn Nhà đầu tư lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT; chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng và thực hiện phương án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về trồng trọt, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các văn bản có liên quan; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có liên quan, trong đó lưu ý ý kiến của Bộ tại báo cáo thẩm định.

Cũng tại Báo cáo số 6703/BC – BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị Thủ tướng giao cho UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình và các cơ quan có liên quan rà soát, đảm bảo khu vực thực hiện Dự án phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; rà soát, đảm bảo việc xử lý đối với công trình thủy lợi, công trình giao thông trong phạm vi thực hiện Dự án theo đúng quy định của pháp luật, trong đó lưu ý có phương án xử lý trước khi cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện Dự án.

Đặc biệt, việc xử lý tuyến đường nối đường tỉnh ĐT.461 lên đê phải đảm bảo không ảnh hưởng kết nối giao thông lên đê và công tác hộ đê thông qua tuyến đường này. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, phải kịp thời báo cáo cập có thẩm quyền đề được xem xét, giải quyết.

Ban Quản lý khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch xây dựng được phê duyệt, đảm bảo vị trí, quy mô diện tích của Dự án phù hợp với chủ trương đầu tư Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cơ cấu sử dụng đất của Dự án và khoảng cách an toàn về môi trường tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng và quy định khác có liên quan; lưu ý ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại báo cáo thẩm định.

Đơn vị này cũng sẽ phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện các cam kết của Nhà đầu tư về việc đảm bảo điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp theo quy định của Nghị định số 35/2022/NĐ- CP ngày 28/5/2022; kiểm tra, xác định Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện cho thuê đất tại thời điểm cho thuê đất; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện Dự án, việc Nhà đầu tư góp đủ vốn theo cam kết và đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2022/NĐ-CP khi thực hiện hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

“Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp chỉ tiêu sử dụng đất Khu công nghiệp của Dự án vào phương án bổ sung chỉ tiêu đất khu công nghiệp trong kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025 cho tỉnh Thái Bình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt”, Báo cáo số 6703/BC – BKHĐT nêu rõ.

Nguồn: baodautu.vn

All in one