Xử lý nước thải đang là vấn đề chung của toàn xã hội, cũng như của các ngành công nghiệp nói riêng. Hiện nay các cơ quan tài nguyên môi trường đang thực hiện gắt gao các phương án nhằm ngăn chặn tối đa nước thải chưa được xử lý xả thải ra môi trường. Muốn quản lý nước thải công nghiệp tốt nhất, các doanh nghiệp cần phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn. Quy chuẩn quan trọng mà Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt ra.

  Quy chuẩn nước thải.
Quy chuẩn nước thải.

Phân biệt 2 loại tiêu chuẩn nước thải công nghiệp

Trong tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất 2021: QCVN 40:2021/BTNMT về nước thải công nghiệp đã chỉ rõ:

???? Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại A: Là chỉ số các chất gây ô nhiễm tối đa có thể cho phép trong nước thải công nghiệp vào những nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

???? Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp loại B: Là chỉ số các chất gây ô nhiễm tối đa có thể cho phép trong nước thải công nghiệp vào những nguồn nước không được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

✅ Ngoài ra, trong tiêu chuẩn nước thải mới nhất còn đề cập đến nguồn tiếp nhận: đó và vùng nước mặt và vùng nước biển.

Nguồn tiếp nhận nước thải được xác định theo mục tiêu quản lý chất lượng môi trường nước mặt (căn cứ theo QCVN 08-2015:BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt) hoặc vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo (được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số 26:2016:TTBTNMT quy định chi tiết tiêu chí phân cấp, hướng dẫn phân vùng rủi ro ô nhiễm môi trường biển và hải đảo.

Các thông số quy định về kỹ thuật

Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm cho cơ sở xản xuất xả thải
Giá trị tối đa cho phép thông số ô nhiễm cho cơ sở xản xuất xả thải

✅ Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp mới nhất 2021 QCVN 40:2021/BTNMT vẫn sử dụng phương pháp xác định giống QCVN 40:2011/BTNMT đó là:

♻️ Phương pháp lấy mẫu theo Thông tư 24:2017:TT-BTNMT

♻️ Các thông số ô nhiễm trong nước thải chưa có phương pháp lấy mẫu,xác định theo quy định. Tại Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT được thực hiện theo phương pháp của các quốc gia tiên tiến (G7). Và Hàn Quốc hoặc Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) hoặc các phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải.

✅ Quy định quản lí và điều khoản chuyển tiếp cũng như các phụ lục kèm theo của tiêu chuẩn. Nước thải công nghiệp mới nhất 2021: QCVN 40:2021/BTNMT

>> Quy trình xử lý nước thải tại Khu công nghiệp

All in one