Ngày 7/11/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký ban hành Nghị định số: 78/2023/NĐ-CP (Nghị định 78) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31/3/2017 của Chính phủ (Nghị định số 32) về tín dụng đầu tư của Nhà nước.

chinh phu ban hanh nghi dinh ve tin dung dau tu cua nha nuoc 2023110812324720231108150302
Theo đó, Nghị định này thay thế Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị định 32 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng Danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư tại Phụ lục kèm theo Nghị định này; thay thế các cụm từ “đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính” bằng cụm từ “đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính” tại điểm a khoản 2 Điều 1 và khoản 1 Điều 3 Nghị định 32; bỏ cụm từ “trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác” tại khoản 4 Điều 3 Nghị định 32

Đáng chú ý, Nghị định 78 quy định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) quyết định, đảm bảo nguyên tắc đủ bù đắp chi phí huy động vốn, chi hoạt động bộ máy và chi phí trích lập dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ vay được ký hợp đồng tín dụng kể từ ngày 22/12/2023, nhưng không thấp hơn 85% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ. Ngân sách nhà nước không cấp bù lãi suất và phí quản lý đối với các khoản nợ vay này.

Đối với các hợp đồng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư đã ký kết trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký.

Về trình tự quyết định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước, trước ngày 25/1 hằng năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản gửi Bộ Tài chính cung cấp số liệu lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ để Bộ Tài chính cung cấp cho VDB.

Chậm nhất 3 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản của NHNN, Bộ Tài chính có văn bản chuyển cho VDB số liệu lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước trong cùng thời kỳ do NHNN cung cấp. Chậm nhất 3 ngày làm việc sau khi nhận được văn bản của Bộ Tài chính, căn cứ nguyên tắc xác định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước quy định tại khoản 1, VDB quyết định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Trường hợp trong năm lãi suất cho vay của các ngân hàng thương mại trong nước có biến động lớn, VDB báo cáo Bộ Tài chính có văn bản gửi NHNN đề nghị cung cấp lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước tại thời điểm đề nghị để VDB quyết định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do VDB quyết định theo quy định được áp dụng cho toàn bộ dư nợ trong hạn và các khoản giải ngân mới của các hợp đồng vay vốn tín dụng đầu tư ký kết kể từ ngày 22/12/2023.

Đối với toàn bộ số dư nợ gốc bị chuyển quá hạn của từng khoản nợ vay, lãi suất quá hạn do VDB xem xét, quyết định, tối đa bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn. Lãi suất cho vay trong hạn được điều chỉnh theo mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước do VDB quyết định theo quy định.

Bên cạnh lãi suất cho vay, Chính phủ cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung, quy định khác trong Nghị định số 78/2023/NĐ-CP như: Thời hạn cho vay; bảo đảm tiền vay; quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi tiền vay; trích lập dự phòng rủi ro; xử lý rủi ro tín dụng; Kế hoạch vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2023.

All in one