11a

Cụm Công nghiệp Châu Phong – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Cụm Công nghiệp Châu Phong – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Cụm Công nghiệp Châu Phong – An Giang. Địa điểm: Xã Châu Phong, Thị xã Tân Châu. Tổng diện tích đất (ha): 30. Tổng mức đầu…

10

Cụm Công nghiệp Vĩnh Tế – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Cụm Công nghiệp Vĩnh Tế – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Cụm Công nghiệp Vĩnh Tế – An Giang. Địa điểm: Xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc. Tổng diện tích đất (ha): 70. Tổng mức đầu…

9

Cụm Công nghiệp Bình Thạnh Đông – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Cụm Công nghiệp Bình Thạnh Đông – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Cụm Công nghiệp Bình Thạnh Đông – An Giang. Địa điểm: Xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân. Tổng diện tích đất (ha): 28,8. Hình…

7a

Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3 – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3 – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Cụm Công nghiệp Lương An Trà 3 – An Giang. Địa điểm: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. Tổng diện tích đất (ha):…

7 3

Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2 – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2 – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Cụm Công nghiệp Lương An Trà 2 – An Giang. Địa điểm: Xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn. Tổng diện tích đất (ha):…

6 3

Cụm Công nghiệp Cô Tô – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Cụm Công nghiệp Cô Tô – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Cụm Công nghiệp Cô Tô – An Giang. Địa điểm: Thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn. Tổng diện tích đất (ha): 30. Tổng mức đầu…

5 7

Khu Công nghiệp Định Thành – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Khu Công nghiệp Định Thành – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Khu Công nghiệp Định Thành – An Giang. Địa điểm: Xã Định Thành, huyện Thoại Sơn. Tổng diện tích đất (ha): 275. Tổng mức đầu tư…

4 4

Khu công nghiệp An Nông – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Khu công nghiệp An Nông – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Khu công nghiệp An Nông – An Giang. Địa điểm: Xã An Nông, huyện Tịnh Biên. Tổng diện tích đất (ha): 500. Tổng mức đầu tư…

3 7

Khu công nghiệp Xuân Tô – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Khu công nghiệp Xuân Tô – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Khu công nghiệp Xuân Tô – An Giang. Địa điểm: thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Tổng diện tích đất (ha): 100….

Khu công nghiệp Hội An – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Khu công nghiệp Hội An – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Khu công nghiệp Hội An – An Giang. Địa điểm: xã Hội An, huyện Chợ Mới. Tổng diện tích đất (ha): 100. Tổng mức đầu tư…

1 17

Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng – An Giang – A

I. Thông tin chi tiết dự án Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng – An Giang VNFDI xin đưa ra thông tin về dự án đầu tư xây dựng: Tên: Khu công nghiệp Bình Hòa mở rộng – An Giang. Địa điểm: xã Bình Hòa, huyện Châu Thành. Tổng diện tích đất (ha): 120….