Cơ hội đầu tư

( 1005 Cơ hội đầu tư)
 Cơ hội đầu tư
123 3

Khu công nghiệp Láng Trâm – Bạc Liêu

 26/11/2022  Bạc Liêu  96.54ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 7

Khu công nghiệp Gành Hào – Bạc Liêu

 26/11/2022  Bạc Liêu  90ha.  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 6

Khu công nghiệp Dịch vụ cảng biển – Bạc Liêu

 26/11/2022  Bạc Liêu  1.000ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
111

Khu công nghiệp Hòa Khánh – Đà Nẵng

 03/11/2022  Đà Nẵng  395.72ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123 2

Cụm công nghiệp Yên Huy – Hà Tĩnh

 02/11/2022  Hà Tĩnh  12 ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 5

Cụm công nghiệp Đức Thọ – Hà Tĩnh

 02/11/2022  Hà Tĩnh  681.700 m².  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 3

Khu công nghiệp Thạch Quảng- Thanh Hóa

 01/11/2022  Thanh Hóa    Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123 1

Khu công nghiệp Lam Sơn Sao Vàng – Thanh Hoá

 01/11/2022  Thanh Hóa  537ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 2

khu công nghiệp Ngọc Lặc – Thanh Hóa

 01/11/2022  Thanh Hóa  150 ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1 1

Khu công nghiệp Bỉm Sơn A – Thanh Hóa

 01/11/2022  Thanh Hóa    Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
1

Khu công nghiệp Hoàng Long – Thanh Hóa

 01/11/2022  Thanh Hóa  286,82 ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123

Khu công nghiệp Đình Hương – Tây Bắc Ga – Thanh Hóa

 01/11/2022  Thanh Hóa  176.03ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
321

Khu công nghiệp Lễ Môn – Thanh Hóa

 01/11/2022  Thanh Hóa  87.61ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123 5

Khu công nghiệp Tràng Duệ – Hải Phòng

 29/10/2022  Hải Phòng  600ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123 4

Khu công nghiệp Nam Đình Vũ – Hải Phòng

 29/10/2022  Hải Phòng  1329.11ha  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123

Khu công nghiệp Tiên Thanh – Hải Phòng

 29/10/2022  Hải Phòng  410ha.  Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123 3

Khu công nghiệp Vinh Quang – Hải Phòng

 28/10/2022  Hải Phòng    Trạng thái thẩm định
 Cơ hội đầu tư
123 2

Khu công nghiệp Bắc Duyên Hải – Lào Cai

 27/10/2022  Lào Cai  85 ha  Trạng thái thẩm định